زمان برگزاری همایش28-29 تیر ماه1400

2021-07-12

زمان برگزاری همایش 28-29 تیرماه 1400 می باشد. طریقه ورود به همایش و لینک های مربوطه به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

دریافت گواهی حضور در همایش و گواهی مقالات بعد از شرکت در همایش  قابل دریافت خواهد بود