تاخیر در برگزاری کنگره مشاوره توانبخشی ایران(مرداد ماه)

2021-07-16

زمان برگزاری کنگره به مرداد به تغییر پیدا کرد.زمان  و جزئیات دقیق برگزاری کنگره اعلام خواهد شد